Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin - Olszowa. Etap 12. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 – 20+907,40

Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin - Olszowa. Etap 12. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 – 20+907,40”

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0010/17

Wartość zadania: 13 651 411,36 zł

Dofinansowanie: 12 968 840,78 zł, w tym:

Czas realizacji:

Wykonawca robót budowlanych: DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Planowane efekty:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 494 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Świercze od km 19+462,00 do km 20+907,40.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w północno –wschodniej części województwa opolskiego, w powiecie oleskim, w miejscowości Świercze w obszarze zabudowanym.

W ramach przedmiotowego opracowania ujęto:

Przedsięwzięcie obejmuje również kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (sieć gazowa, kanalizacja sanitarna, wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, itp.). Ponadto planuje się także budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym instalację drogowych barier energochłonnych oraz pryzmatycznych elementów odblaskowych typu kocie oczka. Bezpieczeństwo użytkowania spełnione zostanie poprzez dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych (płyty integracyjne), zaprojektowanie azyli dla pieszych przy przejściach oraz korektę łuków poprawiających bezpieczeństwo.

Wersja XML