Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze – Łącznik od km 28+280 do km 30+325”

Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze – Łącznik od km 28+280 do km 30+325” 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0034/17

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.16-0034/17-00

 

Wartość zadania:                                                            6 194 276,11 PLN             

Dofinansowanie – Środki Unii Europejskiej                        5 265 134,68 PLN

Budżet Państwa                                                                619 427,61 PLN             

 

Czas realizacji: 07.2018 r. -12.2019 r.

Wykonawca robót budowlanych:

P.U.H. „DOMAX”

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

 

Cele projektu

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji zostanie zapewniony standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś, aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu, zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego między innymi poprzez zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, zapewnienie właściwego klimatu akustycznego, poprawę bezpieczeństwa. Po zakończeniu realizacji projekt przyczyni się do wypełnienia luki w sieci drogowej pomiędzy ośrodkami województwa.

Zakres inwestycji:

Długość przebudowywanej drogi wojewódzkiej wynosi 2,05 km

Projekt przewiduje wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś

W ramach rozbudowy odcinka drogi planuje się:

Wersja XML