Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 wraz z budową mostu od km 5+954 do km 6+950 w m. Racławice Śląskie

 Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0002/17

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0002/17-00 z 31.07.2017 r.

 

Wartość zadania:                                                      11 687 510,88  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                 9 934 384,24  zł brutto 

Budżet Państwa                                                          1 168 751,08  zł brutto

 

Czas realizacji: 06.09.2017 - 28.09.2018

Wykonawca robót budowlanych: 

                               DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Cele projektu

Realizacja inwestycji pozwoli na uzyskanie ciągu o jednolitych parametrach technicznych, podniesienie standardu warunków ruchu drogowego oraz zapewnienie nośności nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś. Wpłynie to na zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, aktywizację terenów inwestycyjnych oraz skrócenie czasu w przewozach pasażerskich i towarowych. Powyższe wpłynie również na zmniejszenie uciążliwości ekologicznych, a skrócenie przejazdu w znacznym stopniu ograniczy szkodliwą emisję zanieczyszczeń spalinami.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417, od km 5+954 do km 6+950 w m. Racławice Śląskie o długości ok. 0,996 km, a także budowa mostu w nowej lokalizacji. Przebudowa skrzyżowania DW 417 z drogą powiatową nr 1209 O na skrzyżowanie typu rondo wraz przebudową wlotu skrzyżowania - odcinka DP nr 1209 O (ul. Zwycięstwa) o długości w przybliżeniu 53 m, oraz  budowy przepustu pod DW 417.
 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem m.in.:

Wersja XML