Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt i dojazd

skrzynka ePUAP: zdwopole

skrzynka PEPPOL: zdwopole

NIP: 754-25-57-300
Regon: 000126528

 

Dyrektor

Bartłomiej Horaczuk

77 459-18-00

 

Zastępca dyrektora do spraw inwestycji

Mirosław Sokołowski

77 459-18-00

 

Zastępca dyrektora do spraw utrzymania dróg

Grzegorz Cebula

77 459-18-20

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

 

Informacje prasowe,  bieżące informacje o planowanych i przeprowadzanych przebudowach. Informacje zamieszczane na stronie internetowej ZDW.

Arkadiusz Branicki

77 459 18 70

 

Wydział Utrzymania Dróg

 

Realizacja spraw związanych z modernizacją i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym dróg wojewódzkich. Sprawy związane ze stanem technicznym i  wizualnym infrastruktury drogowej: jezdni, chodników, poboczy oraz oznakowania . Wydział dba również o właściwe gospodarowanie pasem drogowym oraz uzgadnia takie zamierzenia z podmiotami chcącymi umieścić w nim urządzenia nie związane z gospodarka drogową .

Naczelnik: Franciszek Fejdych

tel. 77 459 18 30

pracownicy wydziału:link

Wydział Budowy

Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych na dany rok. Przygotowanie przetargów, przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych; realizacja (proces budowlany) zadania w tym nadzór;  rozliczanie środków unijnych , uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie.

Naczelnik: Adrian Miś

tel. 77 459 18 40

pracownicy wydziału:link

Wydział Planowania i Przygotowania Inwestycji

Planowanie i przygotowanie Inwestycji: planów inwestycyjnych, dokumentacji projektowych i uzgadnianie planów zagospodarowania terenu.

Naczelnik: Aldona Krysiak

tel. 77 459 18 50

Pracownicy wydziału:link

Wydział Finansowo-Księgowy i Planowania

Obsługa finansowo-księgowa jednostki zgodnie z przyjętym planem wydatków budżetowych. Realizacja i rozliczanie dochodów wynikających z pracy jednostki.

Główny Księgowy: Katarzyna Śliwińska

tel. 77 459 18 10

Pracownicy wydziału:link

Wydział  Zamówień Publicznych

 

Przygotowanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentowanie całego przebiegu postępowania oraz sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych do Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Naczelnik : Jolanta Tymoszko

tel. 77 459 18 25

Pracownicy wydziału:link

Wydział Obsługi Administracyjnej

 

Sprawy gospodarcze i kadrowe. Gospodarka mieniem, obsługa kancelaryjna i archiwum zakładowe. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych oraz zarządzeń, regulaminów i rejestrów.

Naczelnik: Magdalena Paluch

tel. 77 459 18 60

pracownicy wydziału:link

Wydział Geodezji

Sprawy geodezyjne: sprawy własnościowe dróg, wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi; uzgadnianie dokumentacji projektowej pod kątem geodezyjnym i własnościowym.

Naczelnik: Krystyna Wąchała

tel. 77 459 18 35

Pracownicy wydziału:link

Stanowisko ds. BHP

Mariusz Mazur

tel. 77 459 18 70

Stanowisko ds. Informatycznych

Michał Dudek

 tel. 77 459 18 88

 

Audytor Wewnętrzny

Teresa Dobranowska-Fedorczuk

 tel. 77 459 18 59

 

Grupa Interwencyjna

Majster: Waldemar Kampa

 tel. 77 459 18 21

 

Radca Prawny

 tel. 77 459 18 06

Inspektor Ochrony Danych – Jacek Kaflowski

tel. 77 459-18-00

 


 

 

Wersja XML